Bilinç ve Toplumsal Bilinç Üzerine

Bilinç ve Toplumsal Bilinç Üzerine

Bilinç kavramının TDK tanımı: “İnsanın kendisini ve çevresini tanıma yeteneği, şuur.” dur. Psikolojide ele alınışı: “Algı ve bilgilerin anlıkta duru ve aydınlık olarak izlenme sürecidir.” Dolayısıyla bilinç; bir tür uyanıklık durumu, olan bitene tanık olma, onları algılama, duyumsama, müdahalede bulunma şuurudur. Beyin, duyusal verilere dayanarak dünyadaki nesnelerin ve olayların basitleştirilmiş tanımlarını sürekli güncelleyen modeller inşa eder. Bildiğimiz her şey bu modellere dayanır. Sosyolojide ele alınan bilinç ise: Genel olarak insanın nesnel dünyayı ve kendi kişisel varlığını anlamasına etkin biçimde katılan zihinsel süreçlerin toplamıdır. Başka bir deyişle kişinin etrafında olan bitenleri fark etmesini sağlayan, gerçekliğin farkına varma yetisi olarak görülebilir.

Bilinç; hem bireysel hem de toplumsal dünyanın gerçeğine vakıf olma, algılama, onu hissetme, katılma ve onu değiştiren aracıdır.

Bilinç ve Toplumsal Bilinç Üzerine https://wikikultur.com/2021/05/18/bilinc-ve-toplumsal-bilinc-uzerine/
Bilinç ve Toplumsal Bilinç Üzerine

Toplumsal bilincimiz ise; toplum yaşamını ve varoluş süreçlerini anlamak için oldukça işlevsel kullanıma sahiptir. Sosyolojik boyutta bilinç somuta indirgenmiş ve daha çok toplumsal düzeydeki algısıyla ilişkilendirilmiştir. İç ve dış dünyaya ilişkin algılama ve yorumlama çerçevemiz büyük ölçüde bireysel ve toplumsal temelli bilinç formlarının etkisi altında oluşmaktadır.Bilinci oluşturan en temel dinamik toplumsal koşullar ve toplumsal yaşam deneyimleridir.

Dolayısıyla bilinç ile onu oluşturan öğeler arasında etki-tepki ilişkisi bulunmaktadır. Hem bilinç toplumu biçimlendirmekte hem de toplum ve toplumsal koşullar bilinci belirlemekte ve yönlendirmektedir. Toplumsallaşma sürecinde bireyler, toplumun geçerli değer ve norm sistemlerini tanıma, kabullenme ve ona uygun hareket etmenin yollarını öğrenmektedir. Toplumsal bilinç genel anlamda, toplumsallığa ilişkin kuşatıcı bir farkındalık zemini keşfetme anlamı taşmaktadır. Bu bilinç, bireyselliğin üstünde, ortak idealler ve heyecanlar paylaşma aynı toplum penceresinde bakma anlamına gelmektedir.

Bilinç temelde toplumsal üründür. Toplumsal süreçle birlikte görünürlük kazanır.

Mc Dougall’a göre: “Her toplumun bir kolektif bilinci vardır.

Feminist düşünce içerisinde oluşturulan bir diğer konu başlığı ise Bilinç yükseltme gruplarıdır.

Bilinç ve Toplumsal Bilinç Üzerine
Bilinç ve Toplumsal Bilinç Üzerine

 

1960’larda Oluşturulan Bilinç Yükseltme Grupları

Erkek egemen kültürde özel yaşam ile kamusal yaşam arasındaki bölünme ve erkeğin kamusal olan ile kadının ise özel ve kişisel olanla özdeşleştirilmesi yoluyla kişisel olan alçaltılmıştır. Bundan dolayı, kendi kişisel deneyimleri ve başka kadınların kişisel deneyimleri arasındaki benzerlikleri keşfetmek ve yaşamlarının bu yönlerini kamusal bakımdan önemli bir duruma yükseltmek, kadınlar açısından siyasal bir eylemdir ve dönemin “Kişisel Olan Politiktir.” sloganının da çıkış noktasını oluşturmuştur.

Bir ‘’acı çekme kültü’’ olarak yani acıya bağlanmışlık halinde olan bilinç yükseltme- ki burada acının bizzat kaynağı baskıcı toplumdur- diğer kültlerden, çekilen acının kapsamının ne kadar geniş tutulduğuna bağlı olarak önemli şekilde farklılaşmıştır.

Bilinç yükseltmenin devrimci kökenlerinden ayrılıp grup terapisine yakınlaşması şeklindeki dönüşümü, kadın kurtuluş hareketi içinde yer alan radikal feminizmin tarihiyle bağlantılıdır. Grupların toplanmasındaki en temel düşünce şöyle vurgulanır: ’’Gruplarımızda duygularımızı paylaşalım ve birleştirelim. Kendimizi bırakalım ve duygularımızın bizi nereye götürdüğünü görelim. Duygularımız bizi teoriye, teori eyleme, eylemlerimiz hakkındaki duygularımız bizi yeni teoriye ve yeni eyleme götürecektir.’’ / (Sarachild, 1969).

Bilinç ve Toplumsal Bilinç Üzerine
Bilinç ve Toplumsal Bilinç Üzerine

Bilinç, tümevarımsal bir süreçtir ama söz konusu tümevarım bütün gruplarda birbirine paralel bir gelişimi sağlayacaktır. Bilinç yükseltme, kadınların deneyimleri hakkında konuşmasını gerektirir. Deneyim, sosyal olarak belirlendiğinden, bir kadının deneyimi kaçınılmaz olarak bir başkasıyla kesişecektir. Bu durum çerçevesinde kişisel ve yaşamsal zorlukların üstesinden gelmeye çalışan kadınlar hem kendilerini yalnız hissetmeyecekler hem de grup içerisindeki diğer kadınların hayat içindeki deneyimlerinden kendilerine farkındalık oluşturacaklardır.

Bilinç yükseltme gruplarıyla kadınların, evliliğe, çocuk doğurmaya, anneliğe ve kadının diğer yönlerine ve rollerine ilişkin deneyimlerini birbirleriyle paylaşmaları sayesinde ataerkil toplumda kadın olmanın ne anlama geldiği gözlemlenmiştir. Kadınların aslında ortak bir baskıyı yaşadıkları ve erkek egemen iktidara tabii kılındıkları ortaya çıkmıştır. Bilinç yükseltme amacıyla küçük, kişisel kadın grupları oluşturma yöntemi, kolektif sorumluluk düşüncesine dayanmaktadır.

Bu adımlar, İkinci Dalga Feminist Hareketin, kuramsal olarak ilerleyen literatüre geçen Radikal Feminizm anlayışının da temelini oluşturmaktadır.

 

 

Ecem Aksungur’un diğer yazılarına ulaşmak için tıklayınız.

Bizi Twitter’dan takip etmek için tıklayınız.


Leave a Reply

Your email address will not be published.