Sanat Nedir? Soyut, Modern, Çağdaş ve Kavramsal Sanat Örnekleri

Sanat Nedir Kısaca?

Sanat nedir en çok sorulan sorulardan biridir. Pekala bir felsefi soru olarak da belirlenebilecek bu konuda insanlar sanat nedir? Kısaca sanat nedir gibi sorular sorar. Bu içeriğimizde sanat kısaca nedir sorusuna bir cevap arayacağız. Sanat, yazarın yaratıcı veya teknik becerilerini ifade eden ve onların güzelliği veya duygusal gücü ile takdir edilmesi amaçlanan görsel, işitsel veya icra edilmiş eserler (sanat eserleri) yaratma konusunda çok çeşitli insan faaliyetleridir. Gelin şimdi sanat nedir sorusu kadar çok sorulan sorulardan birkaçına cevap verelim.

Sanat Nedir? Soyut, Modern, Çağdaş ve Kavramsal Sanat Örnekleri
Sanat Nedir? Soyut, Modern, Çağdaş ve Kavramsal Sanat Örnekleri

Soyut Sanat Nedir?

Sanat Nedir? Soyut, Modern, Çağdaş ve Kavramsal Sanat Örnekleri
Sanat Nedir? Soyut, Modern, Çağdaş ve Kavramsal Sanat Örnekleri

Soyut sanat nedir sorusuna geçmeden önce soyutlama kavramını öğrenelim. Soyutlama, kelimenin tam anlamıyla bir fikrin nesnel referanslardan uzaklaşması anlamına gelir. Bu, görsel sanatlarda bir tasviri herhangi bir edebi, temsili referans noktasından uzaklaştırmak anlamına gelir. Soyut sanata temsili olmayan sanat da diyebilirsiniz. Soyut sanat 100 yıldan fazladır hayatımızda bulunuyor. Hatta kimileri, soyutlamanın binlerce yıl önce mağara resimleriyle başladığını ve tüm bu yüzyıllar boyunca değişen sanat akımlarına, manifestolara tanıklık ettiğini dahi iddia edebilir. Soyut sanat, Empresyonizm, Post-Empresyonizm ve Kübizm’e kadar izlenebilir. Üçü de sanatın temsili olmayabileceği fikrini gerçekleştirmeye yardımcı olmuştur. Modern soyut sanat 20. yüzyılın başlarında doğdu. Günü için tamamen radikaldi. Sanatçılar, “gerçek” dünyaya çok az atıfta bulunarak veya hiç referans vermeden basitleştirilmiş eserler yaratmaya başladılar.

Modern Sanat Nedir?

Modern Sanat ve modernizmin doğuşu Sanayi Devrimi’ne kadar izlenebilir. Üretim, ulaşım ve teknolojideki bu hızlı değişim dönemi, 18. yüzyılın ortalarında başladı ve 19. yüzyıla kadar sürdü , Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve nihayet dünyadaki yaşamın sosyal, ekonomik ve kültürel koşullarını derinden etkiledi . Demiryolu, buharlı motor ve metro gibi yeni ulaşım biçimleri insanların yaşama, çalışma ve seyahat etme biçimlerini değiştirerek dünya görüşlerini ve yeni fikirlere erişimlerini genişletti. Kent merkezleri zenginleştikçe, işçiler endüstriyel işler için şehirlere akın etti ve kentsel nüfus patladı.

19. yüzyıldan önce, sanatçılar çoğunlukla zengin patronlar veya kilise gibi kurumlar tarafından sanat eserleri yapmakla görevlendirildi. Bu sanatın çoğu , izleyiciye talimat vermeyi amaçlayan hikayeler anlatan dini veya mitolojik sahneleri tasvir ediyordu. 19. yüzyılda birçok sanatçı, kendi kişisel deneyimlerine ve seçtikleri konulara dayanarak sanat yapmaya başladı. Psikolog Sigmund Freud’un The Interpretation of Dreams (1899) adlı eserinin yayınlanması ve bilinçaltı zihin fikrinin yaygınlaşmasıyla birçok sanaatçı rüyaları, sembolizmi ve kişisel ikonografiyi keşfetmeye başladı.  Sanatın dünyayı gerçekçi bir şekilde tasvir etmesi gerektiği fikrine meydan okuyan bazı sanaatçılar, renklerin , geleneksel olmayan malzemelerin ve yeni tekniklerin ve araçların etkileyici kullanımını denediler. Bu yeni araçlar arasında, 1839’da icadı dünyayı tasvir etmek ve yorumlamak için radikal olanaklar sunan fotoğraf vardı.

Bu modern hareketler arasında Neo-Empresyonizm, Sembolizm, Fovizm, Kübizm, Fütürizm, Ekspresyonizm, Süprematizm, Yapılandırmacılık, Metafizik resim, Dada, Sürrealizm, Sosyal Gerçekçilik, Soyut Dışavurumculuk, Pop art, Op art, Minimalizm ve Neo-Ekspresyonizm bulunmaktadır.

Çağdaş Sanat Nedir?

En temel anlamıyla çağdaş sanat terimi, günümüzde üretilen resim, heykel, fotoğraf, yerleştirme, performans ve video sanatı anlamına gelen sanatı ifade eder. Görünüşte basit olsa da, bu tanımı çevreleyen ayrıntılar genellikle biraz belirsizdir, çünkü farklı bireylerin “bugün” hakkındaki yorumları büyük ölçüde ve çılgınca değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, türün tam başlangıç noktası hala tartışılmaktadır; ancak birçok sanat tarihçisi 1960’ların sonunu veya 1970’lerin başını ( modern sanatın veya modernizmin sonu) yeterli bir tahmin olarak görüyor.

Önceki modern sanat akımlarına bir tepki olarak düşünülen çağdaş sanatın Pop Art’ın hemen ardından başladığı düşünülüyor . Savaş sonrası Britanya ve Amerika’da Pop Art’a Andy Warhol ve Roy Lichtenstein gibi sanatçılar öncülük etti . Kitle kültürünü tasvir etme ve ticari ürünleri erişilebilir sanaat olarak yeniden tahayyül etme ilgisiyle tanımlanır. Hareket kabaca 1950’lerden 1970’lerin başına kadar sürerken, 1980’lerde Jeff Koons gibi sanatçılar sayesinde Neo-Pop Art olarak yeniden doğdu .

Kavramsal Sanat Nedir?

Kavramsal sanat, 1960’larda, daha önce egemen olan modernist hareketi ve onun estetiğe odaklanmasını eleştiren bir sanat hareketi olarak ortaya çıktı. Terim genellikle 1960’ların ortalarından 1970’lerin ortalarına kadar sanata atıfta bulunmak için kullanılır. Kavramsalcılıkta, sanat eserinin arkasındaki fikir veya kavram, gerçek teknik beceri veya estetikten daha önemli hale geldi. Kavramsal sanatçılar, fikirlerini aktarmak için en uygun malzeme ve formları kullandılar. Bu, performanstan yazıya ve günlük nesnelere kadar neredeyse her şeye benzeyen çok farklı sanat eserleri ile sonuçlandı. Sanatçılar, düşüncenin dilbilimsel, matematiksel ve süreç odaklı boyutlarının yanı sıra sanatlarının görünmez sistemleri, yapıları ve süreçlerini kullanarak fikir olarak sanat ve bilgi olarak sanat olanaklarını araştırdılar.

Güzel Sanat Nedir?

Güzel sanatlar, resim, heykel, mimari, şiir, müzik, tiyatro gibi insanda estetik açıdan zevk duygusu uyandıran tüm sanatlara verilen genel addır. Güzel sanatların amacı güzelliği açıklamak ve yorumlamaktır. Güzel sanatların terim olarak ortaya çıkması, resim, heykel gibi sanat dallarını, seramik, tekstil olarak bilinen zanaat ve uygulamalı olan sanat türlerinden ayırmaktır.

Sanat Felsefesi Nedir?

Sanat felsefesi, yorumlama, temsil ve ifade ve biçim gibi kavramlar dahil olmak üzere sanatın doğasının incelenmesi. Estetik, güzellik ve tat üzerine felsefi bir çalışma ile yakından ilgilidir.

Fonetik Sanat Nedir?

Fonetik sanat, ağız, boğaz, burun ve sinüs boşlukları ve akciğerler kullanılarak insan konuşma seslerinin incelenmesi olarak tanımlanır.
 • İşitsel Fonetik: Konuşma algısı ve beynin iletişim sırasında aldığı girdinin algısal temsillerini nasıl oluşturduğunun incelenmesi.
 • Artikülatuar Fonetik: Dudakların, dilin, ses yolunun ve diğer konuşma organlarının konumlarının ve hareketlerinin incelenmesi.
 • Akustik Fonetik: Ses dalgalarının özellikleri ve iç kulak tarafından nasıl algılandıklarının incelenmesi

Görsel Sanat Nedir?

Görsel sanatlar, seramik, çizim, resim, heykel, baskı, tasarım, el sanatları, fotoğraf, video, film yapımı ve mimari gibi doğada görsel olan eserler yaratan sanat formlarıdır.

Edebi Sanat nedir?

Edebi eserler, resimli veya resimsiz metinsel çalışmaları içerir. Yayınlanmış veya yayımlanmamış olabilirler. Bilgisayar programları ve veri tabanları da edebi eserler olarak kabul edilir. Oyunlar, dramalar ve senaryolar edebi eserler kategorisine girmez.

Edebi eserlere örnekler:

 • kurgu
 • kurgusal olmayan
 • el yazmaları
 • şiir
 • toplu işlere katkılar
 • veri derlemeleri veya diğer edebi konu
 • tezler
 • raporlar
 • konuşmalar
 • bağlı veya gevşek hacimler
 • güvenli testler
 • broşürler
 • broşürler
 • ders kitapları
 • çevrimiçi işler
 • referans işler
 • dizinler
 • kataloglar
 • reklam metni
 • tek sayfa metin
 • yollar
 • oyunlar
 • otomatik veri tabanları
 • bilgisayar programları

Sanat Nedir Makale

Belgelenmiş en eski sanat formları resim, heykel, matbaa, fotoğraf ve diğer görsel medya gibi alanlardaki görüntüleri veya nesneleri içeren görsel sanatlardır. Mimari genellikle görsel sanatlardan biri olarak dahil edilir; Bununla birlikte, dekoratif sanatlar gibi, pratik kullanım hususlarının gerekli olduğu, genellikle bir resim gibi başka bir görsel sanatta olmayacak şekilde nesnelerin yaratılmasını içerir.

Sanat, taklit (gerçeğin temsili), ifade, duygu iletişimi veya diğer nitelikler olarak karakterize edilebilir. Sanatı neyin oluşturduğunun tanımı tartışmalı ve zamanla değişse de, genel tanımlar insan ajansı ve yaratımından kaynaklanan yaratıcı veya teknik beceri fikrine odaklanmaktadır. Bir sanat eserini görsel olarak tanımlamak söz konusu olduğunda, tek bir değer kümesi veya estetik özellik yoktur. Barok bir resim, çağdaş bir performans parçasıyla pek fazla şey paylaşmayabilir, ancak her ikisi de sanat olarak kabul edilir.

Sanatın görünüşte tanımlanamayan doğasına rağmen, estetik yargısı ve analizi için her zaman belirli resmi kurallar vardır. Biçimcilik sanat kuramında, bir sanat eserinin sanatsal değerinin sadece biçimi ya da nasıl yapıldığı ile belirlendiği bir kavramdır. Biçimcilik, gerçekçiliğe, bağlama veya içeriğe atıfta bulunmanın aksine orta ve kompozisyon unsurlarını göz önünde bulundurarak, çalışmaları tamamen görsel bir düzeyde değerlendirir.

Sanat genellikle sanatın ilkeleri ve unsurlarının etkileşimi yoluyla incelenir . Sanat ilkeleri hareket, birlik, uyum, çeşitlilik, denge, kontrast, orantı ve örüntüyü içerir . Öğeler doku, form, boşluk, şekil, renk, değer ve çizgiyi içerir . Sanatın unsurları ve ilkeleri arasındaki çeşitli etkileşimler, sanatçıların duyusal olarak hoş sanat eserlerini düzenlemelerine yardımcı olurken, izleyicilere estetik fikirleri analiz etme ve tartışma çerçevesi de sunar.

Sanat, aşamalarla  ortaya çıkmıştır; Tarih sahnesindeki tüm buluşlar gibi , sanat da ihtiyaç unsurundan beslenmiştir. Özellikle, bunu çizime bağlı olan sanatlarda görebiliriz. günümüze ulaşan en eski çizimler, insanı ve onun görüşlerini anlatmamaktadır. Çevresinde ne olup bittiğine dair bilgiler sunan çizimlerde, ihtiyaç belirgin bir rol oynamıştır. Bu durum aşama aşama gelişim göstererek güzel olan aranmaya başlanmıştır. Özellikle  Grekler, en yüce güzelliğe ulaşmak için büyük cesaret örneği göstermiş, ardında bıraktıkları eserlerle de öncü olmayı başarmıştır.

Sanaatın güzeli arayan bakışı, büyük olasılıkla, heykeltıraşlık ile başlamıştır. Küçük bir çocuğun bile, toprağa şekil verebileceğini düşünecek olursak; bu çok da muhtemel bir tespit olabilir. Oysaki çizim için  teknik bilgi gerekir. Heykeltıraşlık geliştikçe, çizimin gücü, onu daha da yüce göstermek için eşit oranda gelişmeye ve çoğu zamanda, popülerliğini artırarak, heykeltıraşlığın önüne geçmeye başlamıştır.

Sanat gelişim gösterirken, bazı toplumlarda daha erken ortaya çıkmış bazı toplumlarda da, bu süreç biraz geç oluşmuştur; fakat genel olarak, bütün halklarda aynı tarzı benimseyerek ortaya çıkmış olduğu söylenebilir; bir örnek verebilirsek, Doğuda mor renk, Batıdan daha önce bulunmuş ve kullanılmıştır, heykeltıraşlıkta da aynı gelişim görülmüştür. İbraniler, ağaçtan yaptıkları heykeller ile Greklerden çok daha önce sanatı, kendi topraklarında incelemeye başlamışlardı.

Grekler, sanat sahnesine diğer toplumlardan çok geç çıkmasına rağmen , sanatlarına kendilerine özgü bir yalınlıkla başlamışlardır. Bu tohumlar, başka bir halktan etkilenmediklerini ve bazı yapıtları ilk bulanlar da ,kendileri olmuş gibi görünüyor ama sanatın özel bir vatanı olduğunu söylemek için yeterli bir bilgi birikimi yoktur; muhtemelen de bu bilgi birimi, hiç bir zaman oluşmayacaktır. Sanat, güzeli arayan evrensel bir bakış açısına sahiptir.

Sanat Nedir Sorusuna Verilen Bazı Cevaplar;

Sanat Nedir Sorusuna Thomas Munro;

“Sanat doyurucu estetik yaşantılar oluşturmak amacıyla dürtüler yaratma becerisidir. Sanat, güzel ile uğraşır.” 

 

Sanat Nedir Sorusuna Clive Bell;

 “Sanat çizgi, şekil ve renk ilişkilerinin kendi aralarındaki kombinasyonudur.” 

 

Sanat Nedir Sorusuna R. G. Collingwood;

“Duyguların yaratıcı ifadesi veya dışavurumu” 

 

Sanat Nedir Sorusuna Tolstoy;

“İnsanın bir zamanlar yaşamış olduğu duyguyu, kendinde canlandırdıktan sonra, aynı duyguyu başkalarının da hissedebilmesi için hareket, ses, çizgi, renk veya kelimelerle belirlenen biçimlerle ifade etme ihtiyacından sanat ortaya çıkmıştır”

 

Sanat Nedir Sorusuna Kant’a göre;

Sanatın kendi dışında, hiçbir amacı yoktur. Onun tek amacı kendisidir. Güzel Sanatı ancak deha yaratabilir.

 

Sanat Nedir Sorusuna Hegel’e göre;

 Sanattaki güzellik doğadaki güzellikten üstündür. Sanat, insan aklının ürünüdür. Kendisine doğanın taklidinden başka amaç bulmalıdır. 

 

Sanat Nedir Sorusuna Marks;

 Yaratıcı eylem, insanın ve doğanın karşılıklı etkileşiminin bir aşamasıdır. Bu, toplumsal bir karakter taşır. Sanat, yaşamı insanileştiren bir olgudur. Araştırıcı, yaratıcı, çok yönlü tümel insana ulaşma çabası içinde sanatlar gelişebilir.

Sanat Nedir Sorusuna B. Croce;

Güzelliğin yerine anlatımı öne çıkarır. Sanat, sezginin ve anlatımın birliğidir. Bireysel ve teorik bir etkinliktir. Doğa, sanatçının yorumu ile güzel olabilir. 

 

Sonuç olarak Sanat, deha düzeyindeki zekanın, var olana karşı tepkisinin, tutarlı bir bütünlük içerisinde somutlaştığı bir alandır. Sanatçı, zekası ve sezgileriyle çağının önünde giden insan olduğu için, gerçek sanatın anlayanı azdır. Onu anlamak için çaba gerekir.

 

 

https://wikikultur.com/2020/05/28/sanat-tarihi-nedir-yillara-gore-sanat/


Tuğba Duymaz

Tuğba Duymaz

İngilizce öğretmeniyim. Yabancı ülkelere seyahat etmekten hoşlanmaktayım. Mitoloji ve Sanat Tarihi alanlarına ilgi duyuyorum. Aynı zamanda Turist Rehberliği öğrencisiyim. Hobi olarak fotoğrafçılık yapıyorum, nefes almak için okuyorum.


Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.